Veibeskrivelse:

Følg riksvei 40 fra Kongsberg opp Numedal forbi Rødberg mot Uvdal, ta av til høyre til Vikangrenda, frem til skilt mot venstre til Smådøldalen. Her vil infotavle om Kultursykling i Smådøl vise kart over 10 kulturposter langs vegen.Etter 15 - 20 min. med bil er du ved parken. Den brukes av sykkelturister, institusjoner, skoler og barnehager for dagstur eller overnatting inntil to døgn. Fint om lærere med skoleklasser, barnehager og større foreldregrupper gir beskjed til 41801733.  Parken er åpen for familier, hyttefolk og sykkelturister langs den nasjonale sykkelrute 5, Numedalsruta. Biler og bobiler skal bruke parkeringsplassen.

Guidede turer & foredrag kan bestilles fra arkeolog og dosent/seniorforsker i kunst&håndverk, Bente Fønnebø, mob. 0047 41801733. Fauskodammens Venner har ansvar for årlig skjøtsel og rydding i Fauskodammen Kulturpark. Om du vil delta på dugnader eller støtte arbeidet med å redde Kråkefossmiljøet eller rydde kulturminner, ring Bente Fønnebø, 41801733 eller Brit Guton Halland tlf. 0047 97693917 for info om dugnader. Dugnader utføres fra mai - oktober hvert år. I 2023 - 2024 har fått nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank Sørøst-Norge til interiøret i Kråkefoss kvern og Kultursykling i Smådøl. Sistnevnte har igjen å arbeide frem de tre kulturpostene ved Kråkefoss (nr. 3), Slåtteli (nr 9) seter og Troltjern (nr 10).


Medlemsinformasjon:

Bli støttemedlem for vern og opplevelse av tømmerfløterminner langs Smådøla, eller delta i montering av infotavler i prosjektet Kultursykling i Smådøl 2021-2025 eller fortsatt skilting av kulturstier og seterstier. Vi har merket etter DNTs merkehåndbok fra Fauskodammen til Øvre Notset og sti til Skarsetvollen videre opp til Fauskofjellet og Fauskonuten 1376 moh. Vi har satt opp turkasser og fra nuten er det utsynJonsnuten (Kongsberg), Hallingskarvet og Gaustatoppen.

Om du vil støtte vårt arbeid, merk innbetalingen med navn, epost/mobil : konto 2351 75 888 30

Enkeltmedlem: 150,-  

Studenter, trygdede og pensjonister: 100,-,  

Familie: 250,- (uansett antall, men fint å få oppgitt et navn)

Det koster ingenting å bruke parkens griller og benker mm. For institusjoner, skoler eller bedrifter som bruker parken ofte, legger feiringer eller treff til parken er det fint med info om dette eller andre samlinger til mob. 41801733. Gi gjerne et bidrag til vedlikehold og rydding av nedfall eller andre hverdagsoppgaver i parken til konto 2351 75 888 30

Støtte til Fauskodammens venner går til Kråkefossprosjektet, infotavler om fløtningsmiljøer, jernvinner og kulturlandskap. Guiding i Smådøl er mulig ved henvendelse, mob 41801733 eller på facebook Fauskodammens Venner.  

Fauskodammens LOGO

Catering fra Uvdal Resort:  

www.uvdalresort.no -De kan levere mat til små og store arrangementer også til parken.

overnatting:

https://ut.no/hytte/101087/dusehesten er DNTs selvbetjente overnattingshytte i Smådøl hvor vi har satt opp infotavle og turkasse i samarbeid m Drammens og Omegn turistforening.

https://www.rodberg.no/ de har overnatting og catering f eks pizza

https://torsetlia.no/  hyggelig hytter og rom for overnating og kafe i sesongene


Årsmøte Fauskodammens Venner 2024:


24.04.2024 Videokonferanse, zoom kl. 18.00. Be om zoomlenke via mob 41801733 (kan sendes via epost)

Saker:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder og referent

Årsmelding 2023 ved Bente Fønnebø:

Regnskap og økonomi ved kasserer Britt G Halland.

Kråkefoss-prosjektet, hva som gjenstår i 2024, midler til infotavler og skilting mm

Andre prosjekter; midler og gjenstående arbeid i Kultursykling i Smådøl i 2024 

Valg / endring av styre 2024


Styret i 2024:

Leder: Bente Fønnebø, kasserer: Britt Guton Halland (Kråkefoss),, sekretær: Unni Jernberg og styremedlem, 1. styremedlem 1. Anne S Enger og 2. Frøydis Alstad-Fønnebø.

   

Velkommen!


Kråkefossprosjektet 2016-2018 ferdig; gjenstår i 2024 tilbakeføring av interiør :

Fauskodammens Venner forpliktet seg fra 2016-2018 til å restaurere tømmerkassa, tak og pipe/peis i Kråkefoss kvern i Smådøl, hovedmidler kom fra Norsk Kulturminnefond, Nore og Uvdal kommune og Numedal-Laugen Brugseierforening. Kverna ble hentet og restaurert i laftehallen hos Fjelllaft i Uvdal, utført av tømrer Nils Gunnar Halland. Målet i 2024 er å reparere staget og tilbakeføre interiøret og fremtidig mål er å få kverna i drift. Ønske er også å skilte og merke sti til kvernas andre kulturminner: kullgrop, utkragerbru og gruve. I 2024 arbeides det med infoskilt om Kråkefoss kvern som er del av Kultursykling i Smådøl. Vi er takknemlig for støtte med midler til Kråkefoss-kontoen 2351 75 88830.


Vedtekter og styre i Fauskodammens Venner:


Gjeldende fra 30. 10. 2023, Org. Nr. 996 391 116


§ 1 Navn  

Foreningens navn er Fauskodammens Venner

Fauskodammens Venners konto 2351 75 88830  

Kråkefoss-prosjektets konto 2351 75 88849

§ 2 Formål

FV er en frivillig ideell forening som skal arbeide for å ta vare på og formidle Fauskodammen og Smådølas kulturminner og historie i Nore og Uvdal kommune. Venneforeningen kan støtte tiltak for økt kunnskap om kulturminner knyttet til tømmerfløting som skådammer, bruer, kverner, slagghauger, jernvinneanlegg, kullgroper, dyregraver og jaktanlegg ved elva, samt andre fløtningsminner. Aktuelt er også historie om før-industrielle kultur fra eldre og yngre jernalder, middelalder, vei og tømmerdrift ved dammen , 1600 – 1800- tallet. Et mål er å ta vare på kistedammens kulturmiljø med stall med høytrev, rester etter damluker, steinfylte kister og demninger med spor etter spuntvegger, kullgroper og jernfremstillingsplass. Venneforeningen skal arbeide for å frembringe foto, historikk og fortellinger om fortidsspor langs Smådøla og vise hvordan de inngår i før – industriell historie i jernvinneanlegg tiden 400 - 500 tallet til Kongsberg Sølvverks behov for trevirke i storhetstiden på 1700 -1800 tallet og siste fløtning i 1953.  FV vil bidra til at kulturlandskap og kulturmiljøer blir ryddet og tilgjengelig for allmenheten, skoler, barnehager, familier, barn og unge. Foreningen vil tilrettelegge for kulturelle møteplasser, sykkel- og fotturer og friluftsliv.


§ 3 Medlemskap

Alle med interesse for kulturminner og formidling av kunnskap om historiske perspektiver til allmenheten kan være medlem av FV.


§ 4 Årsmøte

Øverste myndighet er årsmøtet og holdes i mars - juni. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres minst 14 dagers før. Innkalling skal angi saker som skal behandles i årsmøte. Årsmøte behandler: valg av møteleder, innkalling, årsmelding, regnskap, innkomne forslag, kontingent, budsjett, valg. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og kan foretas på ordinært årsmøte. Årsmøtets beslutninger protokollføres. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd. Eller når 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav. På årsmøte har enkeltmedlemmer som har betalt årskontingent stemmerett.


§ 5 Styret

Styret består av fem medlemmer og en til to vara. Styret velges for 2 år av gangen og består av leder, sekretær, kasserer og et eller to styremedlem. Styret er beslutningsmyndig når halvparten av dets medlemmer er til stede.


§ 6 Kontingent

Årsmøte vedtar årlig medlemskontingent. Styremøte bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres. Ved oppløsning av foreningen skal et eventuelt overskudd gå til kommunens skoler eller barnehager og øremerkes formidling av kulturminner langs Smådøla.


§ 7 Medlemsmøter

Medlemsmøte avholdes når styret ser det nødvendig og bekjentgjøres i god tid.


§ 8 Arbeidsgrupper

Styret kan nedsette særskilte arbeidsgrupper som arbeider med deler av foreningens formål f eks dugnadene. Alle vedtak må godkjennes av styret.


§ 9 Oppløsning

Oppløsning kan skje på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall. Dette må være på sakslisten og bekjentgjøres for styre en måned før møtet.


Styret for 2022:

Leder: Bente Fønnebø,kasserer: Britt G Halland,  sekretær: Unni Jernberg, styremedlem 1: Anne S Enger og styremedlem 2: Frøydis Helga Alstad-Fønnebø.