Veibeskrivelse:

Følg riksvei 40 fra Kongsberg opp Numedal forbi Rødberg mot Uvdal, ta av til høyre til Vikangrenda, følg denne frem til skilt mot venstre til Smådøldalen. Etter 15 - 20 min. med bil er du ved parken. Parken brukes mye av skoler og barnehager for dagstur eller overnatting. Fint om lærere med skoleklasser, barnehager med større foreldregrupper gir beskjed til 41801733.  Parken er åpen for familier, hyttefolk og sykkelturister langs den nasjonale sykkelrute 5, Numedalsruta. Biler og bobiler må bruke parkeringsplassen.

Guidede turer & foredrag kan bestilles fra arkeolog og førstelektor i kunst&håndverk/forming, Bente Fønnebø, mob. 0047 41801733 som har ansvar for årlig skjøtsel og rydding i Fauskodammen Kulturpark. Om du vil delta på dugnader:Kråkefoss-dugnad, ring Bente Fønnebø, 41801733 eller Brit Guton Halland tlf. 0047 97693917 for info om nye dugnader ved kverna. Neste dugnader er våren fra mai - oktober 2023. I 2021- 2023 har fått midler fra Matha og Arve Kværnums Minnefond, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank Sørøst-Norges prosjektstøtte til prosjektet Kultursykling i Smådøl med vekt på familier, lokale nærturer og sykkelturisme.

.


Medlemsinformasjon:

Bli støttemedlem for vern og opplevelse av tømmerfløterminner langs Smådøla, delta i montering av infotavler i prosjektet Kultursykling i Smådøl 2021-2023 og skilting av kulturstier og seterstier. Vi er nå i havn med merking etter DNTs merkehåndbok til Øvre Notset og sti til Fauskonuten 1376 moh. med utsyn til Jonsnuten (Kongsberg), Hallingskarvet og Gaustatoppen.

Merk innbetalingen med navn og epost/mobil : konto 2351 75 888 30

Enkeltmedlem: 150,-  

Studenter, trygdede og pensjonister: 100,-,  

Familiemedlemsskap: 250,- (uansett antall, men fint å få oppgitt navn)

Bedrifter: 1000,- Gir en guidet tur årlig med arkeolog. Mange bedrifter legger treff før sommerferien til parken. Fint om du informerer om dette på 41801733. 

 

Et medlemsskap i Fauskodammens venner gir støtte til Kråkefossprosjektet og Fauskodammens Venners arbeid for turmerking, kulturminner i fløtningsmiljøer i utmark knyttet til jernvinner og kulturlandskap. Guiding i Smådøl mulig ved henvendelse via vår hjemmeside eller facebook Fauskodammens Venner.  

Fauskodammens LOGO

Catering fra Uvdal Resort:  

www.uvdalresort.no -De kan levere mat til små og store arrangementer også til parken.

overnatting:

https://ut.no/hytte/101087/dusehesten er DNBs selvetjente overnattingshytte i Smådøl

https://www.rodberg.no/ de har også catering f eks pizza

https://torsetlia.no/  hyggelig hytter og rom for overnating og kafe i sesongene


Årsmøte Fauskodammens Venner 2022:


24.04.2022 Videokonferanse, zoom kl. 18.00

Saker:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder og referent

Årsmelding 2020 og vedtekter ved Bente Fønnebø:

Regnskap og økonomi ved kasserer Britt G Halland.

Kråkefossprosjektet, hva som gjenstår i 2022, samt midler til skilting

Andre prosjekter; Kultursykling og arbeid i 2022 og midler

Valg / endring av styre 2022


Styret i 2022:

Leder: Bente Fønnebø, kasserer: Britt Guton Halland (Kråkefoss),, sekretær: Unni Jernberg og styremedlem, 1. styremedlem 1. Anne S Enger og 2. Frøydis Alstad-Fønnebø.

   

Velkommen!


Kråkefossprosjektet 2016-2018 ferdig; gjenstår restaureing og tilbakeføring av interiør/å ta ned arbeidsbrakke, rydding og  :

Fauskodammens Venner forpliktet seg fra 2016-2018 til å restaurere bygningen Kråkefoss kvern i Smådøl, der hovedmidler kom fra Norsk Kulturminnefond, Nore og Uvdal kommune og Numedal-Laugen Brugseierforening. Kverna ble hentet og restaurert i laftehallen hos Fjelllaft i Uvdal, av tømrer Nils Gunnar Halland. Målet i 2023 er å reparere staget og tilbakeføre interiøret og landsiktig få kverna i drift. Vi skalskilte og merke sti til kvernas andre kulturminner: kullgrop, utkragerbru og gruve. Ønsker du å støtte med dugnader (se info om kontakter) eller penger Kråkefoss-kontoen 2351 75 88830.


Vedtekter og styre i Fauskodammens Venner:


Gjeldende fra 30. 10. 2022, Justert i 2021. Org. Nr. 996 391 116


§ 1 Navn  

Foreningens navn er Fauskodammens Venner

Fauskodammens Venners konto 2351 75 88830  

Kråkefossprosjektets konto 2351 75 88849

§ 2 Formål

FV er en frivillig ideell forening som skal arbeide for å ta vare på og formidle Fauskodammen og Smådølas kulturminner og historie i Nore og Uvdal kommune. Venneforeningen kan støtte tiltak for økt kunnskap om kulturminner knyttet til tømmerfløting som skådammer, bruer, kverner, slagghauger, jernvinneanlegg, kullgroper, dyregraver og jaktanlegg ved elva, samt andre fløtningsminner. Aktuelt er også historie om før-industrielle kultur fra eldre og yngre jernalder, middelalder, vei og tømmerdrift ved dammen , 1600 – 1800- tallet. Et mål er å ta vare på kistedammens kulturmiljø med stall med høytrev, rester etter damluker, steinfylte kister og demninger med spor etter spuntvegger, kullgroper og jernfremstillingsplass. Venneforeningen skal arbeide for å frembringe foto, historikk og fortellinger om fortidsspor langs Smådøla og vise hvordan de inngår i før – industriell historie i jernvinneanlegg tiden 400 - 500 tallet til Kongsberg Sølvverks behov for trevirke i storhetstiden på 1700 -1800 tallet og siste fløtning i 1953.  FV vil bidra til at kulturlandskap og kulturmiljøer blir ryddet og tilgjengelig for allmenheten, skoler, barnehager, familier, barn og unge. Foreningen vil tilrettelegge for kulturelle møteplasser, sykkel- og fotturer og friluftsliv.


§ 3 Medlemskap

Alle med interesse for kulturminner og formidling av kunnskap om historiske perspektiver til allmenheten kan være medlem av FV.


§ 4 Årsmøte

Øverste myndighet er årsmøtet og holdes i mars - juni. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres minst 14 dagers før. Innkalling skal angi saker som skal behandles i årsmøte. Årsmøte behandler: valg av møteleder, innkalling, årsmelding, regnskap, innkomne forslag, kontingent, budsjett, valg. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og kan foretas på ordinært årsmøte. Årsmøtets beslutninger protokollføres. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd. Eller når 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav. På årsmøte har enkeltmedlemmer som har betalt årskontingent stemmerett.


§ 5 Styret

Styret består av fem medlemmer og en til to vara. Styret velges for 2 år av gangen og består av leder, sekretær, kasserer og et eller to styremedlem. Styret er beslutningsmyndig når halvparten av dets medlemmer er til stede.


§ 6 Kontingent

Årsmøte vedtar årlig medlemskontingent. Styremøte bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres. Ved oppløsning av foreningen skal et eventuelt overskudd gå til kommunens skoler eller barnehager og øremerkes formidling av kulturminner langs Smådøla.


§ 7 Medlemsmøter

Medlemsmøte avholdes når styret ser det nødvendig og bekjentgjøres i god tid.


§ 8 Arbeidsgrupper

Styret kan nedsette særskilte arbeidsgrupper som arbeider med deler av foreningens formål f eks dugnadene. Alle vedtak må godkjennes av styret.


§ 9 Oppløsning

Oppløsning kan skje på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall. Dette må være på sakslisten og bekjentgjøres for styre en måned før møtet.


Styret for 2022:

Leder: Bente Fønnebø, sekretær: Unni Jernberg, kasserer: Britt G Halland, styremedlem 1: Anne S Enger og styremedlem 2: Frøydis Helga Alstad-Fønnebø og Vara: Sigbjørn Møystad Fønnebø.

Informasjonstavle endelig på plass