Veibeskrivelse:

Følg riksvei 40 fra Kongsberg opp Numedal forbi Rødberg mot Uvdal, ta av til høyre til Vikangrenda, følg denne frem til skilt mot venstre til Smådøldalen. Etter 15 - 20 min. med bil er du ved parken. Parken brukes mye av skoler og barnehager for dagstur eller overnatting i lavo. Fint om lærere med skoleklasser, barnehager med større foreldregrupper gir beskjed til 41801733.  Parken er åpen for familier, hyttefolk og sykkelturister langs den nasjonale sykkelrute 5, Numedalsruta.  

Guidede turer & foredrag kan bestilles fra arkeolog og førstelektor i kunst&håndverk/forming, Bente Fønnebø, mob. 0047 41801733. Om du vil delta på Kråkefoss-dugnader, ring samme mobilnummer eller

Dugnadsleder Lars Sønsteby mob. 90400946 som har ansvar for årlig skjøtsel og rydding i Fauskodammen Kulturpark.


Medlemsinformasjon:

Bli medlem og få info direkte på epost.

Merk innbetalingen med navn og epost/mobil : konto 2351 75 888 30


Enkeltmedlem: 150,-  

Studenter, trygdede og pensjonister: 100,-,  

Familiemedlemsskap: 250,- (uansett antall, men fint å få oppgitt navn)

Bedrifter: 1000,- Gir en guidet tur årlig med arkeolog. Mange bedrifter har lagt personaltur før sommerferien til parken.  

 

Et medlemsskap i Fauskodammens venner gir deg årlig informasjon om fremdrift mht. Kråkefossprosjektet og Fauskodammens Venners arbeid for turmerking, kulturminner i fløtningsmiljøer og utmark knyttet til jernvinner og kulturlandskap. Guidet tur i Smådøl ved henvendelse via vår hjemmeside eller facebook side.  

Fauskodammens LOGO

Catering fra Uvdal Resort:  

www.uvdalresort.no -De kan levere mat til små og store arrangementer også til parken.


Innkalling årsmøte Fauskodammens Venner 2020:


19.04.2020 Videokonferanse, zoom kl. 18.00

Saker:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder og referent

Årsmelding 2020 og vedtekter ved Bente Fønnebø:

Regnskap og økonomi ved kasserer Britt G Halland.

Kråkefossprosjektet og hva som gjenstår i 2021, samt midler til skilting

Andre prosjekter; Kultursykling og arbeid i 2021

Valg / endring av styre 2021


Styret i 2020:

Leder: Bente Fønnebø, nestleder/dugnadsleder i parken: Lars Olav Sønsteby, kasserer: Britt Guton Halland (Kråkefoss), styremedlem 1. og sekretær: Marianne Enoksen og styremedlem 2. Frøydis Alstad-Fønnebø.

   

Velkommen!


Kråkefossprosjektet 2016-2018:

Fauskodammens Venner har i 2016-2018 forpliktet seg til å restaurere Kråkefoss kvern i Smådøl. Vi har fått midler fra Norsk Kulturminnefond, Nore og uvdal kommune og Numedal-Laugen Brugseierforening. Dette arbeidet er i rute. Kverna er hentet ut og er under restuarering i laftehallen hos Fjelllaft i Uvdal utført av tømrer Nils Gunnar Halland. Målet er å bygge kverna opp igjen og få den i drift innen 2019.Ønsker du å støtte arbeidet er kontoen 2351 75 88830.


Vedtekter og styre i Fauskodammens Venner:


Gjeldende fra 30. 10. 2010, Justert i 2016. Org. Nr. 996 391 116


§ 1 Navn  

Foreningens navn er Fauskodammens Venner

Fauskodammens Venners konto 2351 75 88830  

Kråkefossprosjektets konto 2351 75 88849

§ 2 Formål

FV er en frivillig ideell forening som skal arbeide for å ta vare på og formidle Fauskodammen og Smådølas kulturminner og historie i Nore og Uvdal kommune. Venneforeningen kan støtte tiltak for økt kunnskap om kulturminner knyttet til tømmerfløting som skådammer, bruer, kverner, slagghauger, jernvinneanlegg, kullgroper, dyregraver og jaktanlegg ved elva, samt andre fløtningsminner. Aktuelt er også historie om før-industrielle kultur fra eldre og yngre jernalder, middelalder, vei og tømmerdrift ved dammen , 1600 – 1800- tallet. Et mål er å ta vare på kistedammens kulturmiljø med stall med høytrev, rester etter damluker, steinfylte kister og demninger med spor etter spuntvegger, kullgroper og jernfremstillingsplass. Venneforeningen skal arbeide for å frembringe foto, historikk og fortellinger om fortidsspor langs Smådøla og vise hvordan de inngår i før – industriell historie i jernvinneanlegg tiden 400 - 500 tallet til Kongsberg Sølvverks behov for trevirke i storhetstiden på 1700 -1800 tallet og siste fløtning i 1953.  FV vil bidra til at kulturlandskap og kulturmiljøer blir ryddet og tilgjengelig for allmenheten, skoler, barnehager, familier, barn og unge. Foreningen vil tilrettelegge for kulturelle møteplasser, sykkel- og fotturer og friluftsliv.


§ 3 Medlemskap

Alle med interesse for kulturminner og formidling av kunnskap om historiske perspektiver til allmenheten kan være medlem av FV.


§ 4 Årsmøte

Øverste myndighet er årsmøtet og holdes i mars - juni. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres minst 14 dagers før. Innkalling skal angi saker som skal behandles i årsmøte. Årsmøte behandler: valg av møteleder, innkalling, årsmelding, regnskap, innkomne forslag, kontingent, budsjett, valg. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og kan foretas på ordinært årsmøte. Årsmøtets beslutninger protokollføres. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd. Eller når 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav. På årsmøte har enkeltmedlemmer som har betalt årskontingent stemmerett.


§ 5 Styret

Styret består av fem medlemmer og en til to vara. Styret velges for 2 år av gangen og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styret er beslutningsmyndig når over halvparten av dets medlemmer er til stede.


§ 6 Kontingent

Årsmøte vedtar årlig medlemskontingent. Styremøte bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres. Ved oppløsning av foreningen skal et eventuelt overskudd gå til kommunens skoler eller barnehager og øremerkes formidling av kulturminner langs Smådøla.


§ 7 Medlemsmøter

Medlemsmøte avholdes når styret ser det nødvendig og bekjentgjøres i god tid.


§ 8 Arbeidsgrupper

Styret kan nedsette særskilte arbeidsgrupper som arbeider med deler av foreningens formål f eks dugnadsgruppe. Alle vedtak må godkjennes av styret.


§ 9 Oppløsning

Oppløsning kan skje på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall. Dette må være på sakslisten og bekjentgjøres for styre en måned før møtet.


Styret for 2016:

Leder: Bente Fønnebø, nestleder: Lars Olav Sønsteby, sekretær: Unni Jernberg, kasserer: Britt G Halland, styremedlem 1: Marianne Enoksen og styremedlem 2: Frøydis Helga Alstad-Fønnebø og Vara: Sigbjørn Møystad Fønnebø.

Informasjonstavle endelig på plass